På denne side kan forsvar og moddokumentation i forhold til verserende sag om Michael Adam Guul (MAG) i Ekstra Bladet og andre medier findes. På siden kan ses artikler omhandlende forskellige aspekter af sagen. Disse artikler er skrevet og produceret af freelancejournalist for Michael Adam Guul på baggrund af hans udtalelser.

Der vil jævnligt blive tilføjet materiale i takt med, at sagen udspiller sig i medierne med for eksempel skrivelser om og beviser på, hvad MAG har udtalt, hvad der klippes på en måde, så det fremstår anderledes og hvad der ikke medtages.

Del gerne siden og gør politikere, journalister, advokater, socialrådgivere, psykologer, pædagoger og andre relevante opmærksomme på siden.

Til journalister: Skriv gerne for yderligere dokumentation, der ikke er fremlagt her på siden, der vedrører specifikke kommuners ufine metoder over for forældre, særlige personfølsomme data inden for lovgivningens rammer om Ankestyrelsen, Dansk Psykolognævn og Dansk Psykologforening, Socialstyrelsen m.m.

Herudover vil artikler vedrørende MAG’s (for nogle) kontroversielle holdninger i forhold til forskellige områder relateret til sagen, generelle menneskesyn med mere løbende blive udgivet.


Psykolog fjerner børn?

Første injurie og eksempel på løgnagtig journalistik (det ved enhver, der har det mindste kendskab til systemet): Ekstra Bladet skriver: “Psykolog fjerner børn.” Til dette har jeg to overordnede kommentarer:

For det første bliver jeg netop kritiseret for ikke at læse sagsakter, før jeg foretager forældrekompetence-undersøgelser (forkortet FKU.) Nogle psykologer udfører denne form for sagsarbejde, men jeg læser ikke sagsakter, da jeg ikke vil samle eller tolke på, hvad andre mener. Læser man som psykolog, der skal udføre en FKU, sagsakterne på forhånd, vil jeg mene, at der allerede dér sker en overtrædelse af lovgivningen, idet psykolograpporten vil få for stor indflydelse på den samlede vurdering. Det er socialrådgiverens arbejde at samle og tolke på sagsakterne – altså information fra andre faggrupper som lærere, sundhedsplejersker, psykologer, pædagoger og så videre. Det er ikke mit job som psykolog at træffe beslutninger på tværprofessionel baggrund, og det er samtidig helt med vilje, at jeg ikke læser sagsakterne på forhånd, da der ofte indgår tilfældige udsigelser, som bliver til sandheder i sagsakterne – derfor vil jeg ikke forholde mig til det eller blive negativt påvirket på forhånd (hvilket psykologisk set er umuligt ikke at blive.) Læs mere om dette her.

For det andet er der ikke en eneste psykolog i Danmark, der har fjernet et barn. Det er lovgivningsmæssigt en helhedsorienteret vurdering, der foretages af en forvaltning (socialrådgivere og for eksempel familieafdelingschef), der med skrivelser fra fx psykolog, pædagoger, sundhedsplejersker, lærere m.m., indstiller til et børn-/ungeudvalg bestående af blandt andet to psykologer, en jurist/advokat og to kommunalpolitikere. Vinklingen af oplægget fra kommunen/forvaltningen til en tvangsanbringelse, som psykologen og de andre nævnte fagpersoner står for er ofte udfordringen, da de kan “vælge” at medtage det, de ønsker, der taler deres sag. Når B/U-udvalget har besluttet sig, får alene familien og kommunen viden om resultatet, og ikke de fagpersoner, der har udført undersøgelsen.

Undertegnede har, som det er tydeligt i denne artikel, haft tre klager ud af 21 rapporter, hvilket er 13-14%, hvilket er 40% under den gennemsnitlige klagerate:
Dette må sige noget om tilfredshed blandt mange forældre, der også nu (kan dokumenteres for journalister) har skrevet til mig, at de har følt sig meget velbehandlede med objektive, gode undersøgelser.

Inhabilitet

Ekstra Bladets såkaldte eksperter er psykologer, jeg tidligere har klaget over eller som sidder/har siddet i Dansk Psykolognævn eller Ankestyrelsen, eller har relation til disse instanser, som jeg har klaget over eller kritiseret i forhold til at dække over hinanden og i forhold til manglende faglighed. Jeg har samtidig udtalt alvorlig kritik af andres undersøgelser i store mediedækkede sager som fx Matthias-sagen fra: “Nødråb fra børnehjemmet.” Se min kritik af psykolog Karen Krag her.

Jeg forstår derfor godt psykologer, der sidder i systemet, og politikernes ønske om at få lukket munden på mig i et tabloidmedie, da jeg har opfordret til, at alle sager foretaget med RORCHACH-test eller undersøgelser, hvori der er psykologers fornemmelser, frie tolkninger, synsninger m.m. bør omgøres.

Det er nu offentliggjort i Facebookgruppen Danske Psykologer af Kim Gabriel (der laver forældrekompetence-undersøgelser og er formand for det selskab, der tjener penge på at uddanne folk til at foretage Rorshach-test, som netop jeg og Socialstyrelsen har beskrevet om lavvalid og som jeg har fremført bør give anledning til, at en FKU indeholdende denne bør laves om. Læs mere om dette her og nedenfor), at den, der skal vurdere tilbagemeldingerne fra kommunerene i Ankestyrelsen, er Knud Hjulmand, som jeg har klaget over dækker over bestemte psykologers rapporter og samtidig mangler faglighed (hvilket tydeligt fremgår af, at han fx accepterer rapporter med test, der af Socialstyrelsens undersøgelser anbefales ikke at bruge.) Det er påfaldende, at den, man i gentagende tilfælde i medierne har kritiseret for manglende faglighed og dækken over venner og tidligere kolleger, skal vurdere ens faglige virke. Det minder jo om et system, der skal undersøge sig selv, ligesom kommunerne.

Sagens start

Der skal gøres opmærksom på, at Ekstra Bladet nærmest får det til at fremstå som om, at ut er sigtet i forhold til noget, der har forældrekompetence-undersøgelser at gøre. Dette er absolut ikke tilfældet, men ut er derimod sigtet i en sag om trusler m.m. i relation til et tidligere forhold, hvor vi gensidigt blandt andet har truet hinanden, og anden part er ligeledes anmeldt til politiet. Se uddrag af hendes trusler her.

Sagen om Sophie trækker fokus væk fra grundlaget for hvorfor hele sagen i Ekstra Bladet startede:
Fordi jeg udtalte, der er videnskabeligt grundlag for, at sager fra de sidste 18 år skal omgøres med uendelige erstatninger til familier, og tydelighed af, hvordan systemet dækker over sig selv og at forældre ikke har en chance, kommer frem.

Denne sag er der mange, der har interesse i bliver rettet mod ut. Dette som følge af, at sagen er startet efter, at ut offentliggjorde på sociale medier, at 30-40% af alle foretagne FKU’er bør laves om grundet brug af test (Rorschach), der af Socialstyrelsen i katalog om blandt andet tvangsadoptioner direkte kaldes ikke valid.
Store dele af den kritik, eksperterne retter, er godkendt af Socialstyrelsen i forhold til at være eksempel på Best Practice inden for rammerne af de anbefalede retningslinjer.

Min dokumentation i forhold til FKU-sagen peger på, at der i stedet, som ovenfornævnt, bør tages ekstremt mange sager op, at Ankestyrelsen dækker over specifikke psykologer, de kender, at Dansk Psykolognævn har part i denne sag og der kan føres tråde til, at Astrid Krag og Mette Frederiksen med fordel skal have lukket undertegnedes udsigelser ned, da alternativet er store erstatninger til familier underlagt ikke-valide test 18 år tilbage i tiden.

Herudover vigtigst af alt: At mine udsigelser og dokumentation går stik imod regeringens ønske om og argumentation for flere tvangsfjernelser i fremtiden.

Truer folk, fordi de er ubegavede?

Det skal slutteligt nævnes, i forhold til overskriften fra Ekstra Bladet, der lyder, at jeg truer folk, fordi de er ubegavede, at man alene inde i artiklen kan læse, at overskriften er forkert. Jeg har trænet forskellige typer kampsport i over 25 år og undervist i 15 af årene, hvor enhver ved, at jeg netop lægger op til, at man skal undgå at optrappe, da jeg netop har inkluderet psykologisk viden sammen med fysisk selvforsvar.

Ekstra Bladets journalistik

Det findes i alt fald påfaldende, at undertegnede, trods at have tilsendt Ekstra Bladet al materiale, der ligger på denne side, af dem er dækket så massivt med indtil videre 22 artikler og seks podcastepisoder, når mine modsvar og min dokumentation reducerer sagen i forhold til FKU til ikke at handle om andet end meget få punkter, der i øvrigt er stor uenighed om akademisk – for eksempel hvorvidt det overhovedet er rimeligt at læse eksisterende sagsakter før undersøgelse, da man kan præges negativt af disse i forhold til objektivitet.

Der skal gøres opmærksom på, at aktuelle sag i Ekstra Bladet ligger i pressenævnet, da der ikke er foregået hhv. kildekritik i forhold til inhabilitet, ikke kigget på dokumentation, der modbeviser udsagn fra enkeltpersoner, ikke inddraget relevante specialister på området, der har udtalt sig med ønske om at blive anonymiseret grundet Ekstra Bladets mulige fordrejninger, brug af metoder hvor Ekstra Bladets journalist direkte er gået ind i alle de fora, hvor ut har udtalt sig og skrevet, om nogen kan sige noget negativt om ut, direkte henvendelse til personer med urigtige oplysninger, fordrejning af undertegnedes udsagn, taget udtalelser ud af kontekst m.m.
Alt dette kan dokumenteres og tilsendes gerne.

Jeg har generelt forholdt mig til kritikken på den måde, at jeg ønsker at debattere kritikken med blandt andre Ekstra Bladets såkaldte eksperter. Dette er desværre ikke lykkedes indtil videre.