INHABILITET, EKSTRA BLADETS ‘EKSPERTER’

jul 20, 2021 | Ekstra Bladets eksperter, Medieomtale, Mine undersøgelser

Før man laver sociale konstruktioner om, hvem der er udskældt, bør man kigge på, hvem det er, der udskælder: For det første er de af Ekstra Bladet udnævnte eksperter, som udtaler sig om mig, alle nogen, jeg før artiklernes udgivelse har kritiseret. Det har jeg gjort på de sociale medier, i foredrag, i klager til Psykolognævnet og Ankestyrelsen m.m. – både for at dække over hinanden, men primært for deres manglende faglighed.
Landets førende uvildige eksperter på det område, kritikken omhandler, er ikke blevet hørt i min sag til trods for, at jeg bad Ekstra Bladet om at gøre dette, hvilket bryder god presseetik.

I forhold til Ankestyrelsen skal der samtidig gøres opmærksom på, at det er psykolog Knud Hjulmand, som skal vurdere undertegnedes undersøgelser. Det er påfaldende, at dén, man i gentagende tilfælde i medierne har kritiseret for manglende faglighed og dækken over venner og tidligere kolleger, skal vurdere ens faglige virke. Det minder jo om et system, der skal undersøge sig selv, ligesom i landets kommuner.
Hvad der måske også er vigtigt at påpege er, at Ankestyrelsen for nylig har fastholdt anbringelse af et barn på baggrund af undertegnedes tre år gamle rapport til fordel for ny-udformet FKU af anden psykolog – læs mere om dette her.

Ut har kritiseret mange andre psykologer for brug af Rorschach-test (blækklat-test) i forældrekompetence-undersøgelser heriblandt nogle af de såkaldte eksperter eller deres partnere/relationer.

Der er ikke i Ekstra Bladet brugt undertegnedes dokumentation (slides som Socialstyrelsen har godkendt i 2014), der generelt viser, at dem, der kritiserer ut ikke er opdaterede i det, de tilsyneladende er eksperter i, da de for eksempel ikke har kendskab til ICD-10-screening og hvorledes testdesign ser ud. Læs mere om dette her.

Det fremføres af Ekstra Bladet, at eksperter, der udtaler sig om undertegnedes rapporter, ikke var bevidste om, hvilken psykolog, der havde udført de pågældende rapporter:
Det har allerede i april måned været fremført af ut i Facebookgruppen ’Danske psykologer’, at ut har udført mange undersøgelser for Tårnby kommune i det pågældende år. En gruppe som alle disse eksperter på daværende tidspunkt var medlem af. Der blev ikke for Tårnby kommune af anden psykolog end ut udført tilnærmelsesvis tilsvarende antal FKU’er det pågældende år. Samtidig fremgår det af videoen bragt i Ekstra Bladet, at én af eksperterne bladrer i rapporten, hvori undertegnedes navn fremgår af såvel forside som i konklusionen.

Nina T. Hjørring

Psykiater Nina T. Hjørring er som den eneste fra programmet ”Tvangsfjernet: Psykologens dom” adspurgt – og hun er den eneste blandt fagfolk i programmet, som jeg har kritiseret. Hun udtaler blandt andet fejlagtigt i programmet, at psykologer ikke må diagnosticere, hvilket er omtalt nærmere i denne artikel under “Diagnosticerer forældre og børn”

Knud Hjulmand

Blandt eksperterne kan også nævnes børnesagkyndig psykolog i Ankestyrelsen, Knud Hjulmand, som undertegnede har klaget over i forhold til, at han i kraft af sin stilling har holdt hånden over sine kollegaer og venner, når han har skullet vurdere ankesager – blandt andet ift. forældrekompetence-undersøgelser. Dette har jeg kun min egen dokumentation for i form af en skrivelse fra Karen Krag, hvor hun henviser til, at hun vil få sin ven i Ankestyrelsen til at gå ind i en sag, da jeg klagede over hende. Journalister opfordres til at undersøge denne påstand, da det ikke er undertegnedes opfattelse, at anker vedrørende Hjulmands bekendtes arbejde er gået igennem. Det undrer derudover undertegnede, at Hjulmand i denne sag om FKU’er bruges som ekspert, da han er psykolog med speciale i psykoanalytisk terapi og eksistentialisme – og slet ikke er uddannet i test. Hans uvidenhed om feltet fremkommer tydeligt i kritikken af ut som er ut tilsendt, hvor han heller ikke kender til ICD-10 screening.

Karen Krag

I forhold til Karen Krag har undertegnede i en Second Opinion rettet stærk kritik af Karen Krags børnesamtale (se billeder ovenfor) i en FKU i sag om en dreng, der er kendt fra udsendelsen: ”Nødråb fra børnehjemmet”, hvor drengen ses fjernet af politiet fra sin mor, der er læge. På baggrund af denne børnesamtale danner KK, på uvidenskabeligt grundlag via følelser og fornemmelser, grundlag for tvangsfjernelse i den pågældende sag. I konklusionen af min Second Opinion skriver jeg blandt andet:
”Det findes yderst kritisabelt og bedes vurderes af kommunen eller andre relevante instanser – herunder XXXX – hvorvidt udtalelser af en såkaldt fagperson, Karen Krag, med så lidt professionalisme og evne til at beskrive psykologiske forhold kan/skal/bør danne det mindste udgangspunkt for forståelsen af Mathias og samtidig indledende grundlag for tvangsanbringelse. Undertegnede har efter læsning af Karen Krags børnesamtale/underretning klaget til psykolognævn/ankestyrelsen. Såfremt denne danner det mindste grundlag for indledning til det nævnte grundlag for anbringelse, opfordres familien og til sagen relaterede personer til at tage sagen op på politisk niveau og inkludere journalister heri.”
Øvrige uddrag af denne kritik er vedhæftet (se ovenstående billeder.)
Dét at jeg nævner Karen Krag undrer måske, idet hun ikke er én af Ekstra Bladets udnævnte eksperter, men hun beskylder mig for tvangsfjernelser på løst grundlag og har spillet en stor rolle i forhold til min sag i Ekstra Bladet. Jeg forstår derfor godt, at hun har travlt med at gøre opmærksom på andres fejl – dette også, da hun netop har skrevet artikel om ”kammerateri” i Psykolognævnet, men samtidig er impliceret i dette. Det er desværre ikke alt, da hun derudover også dækker over kendt mentaliseringspsykolog, der ud fra undertegnedes viden og ud fra dokumentation tilsendt fra anden psykolog har fået falsk autorisation via betaling uden at være til stede. Sagen er i Psykolognævnet, men undertegnede har derudover anmeldt psykolog Claus Tindbæk for at udstede og tage betaling for falsk autorisation. Claus har imidlertid trukket sin egen autorisation tilbage, selvom han fortsat står som autoriseret på nettet – for dokumentation af dette kan Psykolognævnet kontaktes.

Rikke Schwartz

Psykolog Rikke Schwartz har skrevet bog med Susan Hart, som jeg har kritiseret og holdt modforedrag i forhold til deres brug af neuroaffektiv pædagogik, der ikke har evidens ift. at være neurorelateret, men bruger en tilgang, der var hypotetisk i 1950’erne og afvist (se fx professor Morten Storm Overgaard, Psykolognyt, eller kontakt denne eller fx professor i kognitiv neurovidenskab Jesper Mogensen.) Heraf kan man forhåbentligt udlede, at hun ikke er uvildig ekspert.

Lise Merrild

’Ekspert’ psykolog Lise Merrild ved ikke, hvad en ICD-10screening er. Derudover ved hun ikke, at tests logisk set ligner hinanden. Dette beskrives nærmere under kritikpunkt 12.Hun har derudover glemt en lille vigtig videnskabelig detalje, nemlig induktionsproblemet: På baggrund af en ufuldendt sætning i en rapport generaliserer hun til hele og alle rapporter. Læs mere om Lise Merrild som ‘ekspert’ her.